Kontakt

Mob. +381 63 538 238

Pošaljite nam zahtev za procenu!

Kontakt detalji:

Vaša poruka je uspešno poslata! Close this notice.

Travel insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Travel

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Car insurance Quote

Contact details:

Your car:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

Life insurance Quote

Level of protection: $

Contact details:

Have you used tobacco or nicotine products in the last 12 months?

Yes, I have No, I haven't
Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.

House insurance Quote

Your house:

Contact details:

Your Quote Form has been sent successfully. Close this notice.
8 месеци ago · by · Коментари су искључени на Zaštita podataka o ličnosti – GDPR

Zaštita podataka o ličnosti – GDPR

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI (fizička lica) U SKLADU SA ZAKONOM O
ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) Društvo za posredovanje u osiguranju “EL-COM” doo Novi Sad, Augusta Cesarca 18 (u daljem tekstu: Društvo) pruža sledeće informacije u vezi sa postupanjem po ovom osnovu:

Društvo prikuplja lične podatke ugovarača osiguranja/osiguranika:

Lično od ugovarača osiguranja/osiguranika, na osnovu pristanka, prilikom obavljanja aktivnosti posredovanja u cilju omogućavanja dobijanja ponude od osiguravača i/ili reosiguravača (u slučajevima predviđenim zakonom) radi zaključenja ugovora o osiguranju, kao i u toku trajanja ugovora o osiguranju ili po naknadnom zahtevu odabranog osiguravača/reosiguravača ukoliko se utvrdi potreba za dopunom
dokumentacije u vezi sa pribavljanjem ponude ili već zaključenim ugovorom o osiguranju tokom njegovog trajanja.

Svrha obrade, pravni osnov i rok čuvanja

Sve lične podatke ugovarača osiguranja/osiguranika Društvo obrađuje u svrhu pribavljanja ponude od osiguravača i/ili reosiguravača, kada je to predviđeno zakonom, radi zaključivanja ugovora o osiguranju. Obrada podataka se vrši u okviru registrovane delatnosti Društva sve u skladu sa članom 12 . Zakona o zaštiti podaka o ličnosti i članom 94. Zakona o osiguranju. Podaci koji se obrađuju u ovu svrhu čuvaju se, u skladu sa zakonom, tokom čitavog trajanja ugovora o osiguranju u čijem posredovanju je Društvo učestvovalo i 10 godina posle isteka ugovora o osiguranju.

Pristup i prenos podataka

Sve podatke o ličnosti Društvo razmenjuje sa svojim zaposlenima koji po prirodi svoga posla moraju imati pristup tim podacima, osiguravačima i reosiguravačima u cilju ispunjenja obaveza iz registrovane delatnosti posredovanja u osiguranju, odnosno pribavljanja ponude radi zaključenja ugovora o osiguranju i trećim licima koja po zakonu moraju imati pristup tim podacima (Narodna Banka Srbije, drugi državni organi, sudovi i dr.). Društvo podatke ne iznosi van teritorije Republike Srbije.

Bezbednost podataka

Sve podatke koje obrađuje Društvo čuva u elektronskom obliku i fizički i iste čuva kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zaštite podataka, u skladu sa zakonom i svojim internim aktima. Zgrada u kojoj se prostorije Društva nalaze obezbeđena je video nadzorom i poseduje fizičko obezbeđenje 24/7.

Podaci se nalaze na računarima zaposlenih u prostorijama Društva. Pristup pojedinačnim računarima je obezbeđen šifrom, a računari zaposlenih u Društvu nemaju mogućnost priključivanja eksternih memorija, izuzev direktora.

Prava u vezi s obradom podataka

Ugovarač osiguranja/osiguranik ima sva zakonska prava u pogledu obrade ličnih podataka, a to su: pravo na pristup, ispravku od strane Društva, dopunu i brisanje podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor Povereniku i pravo na prenosivost podataka. Ukoliko je ugovarač osiguranja/osiguranik dao saglasnost za obradu podataka o ličnosti, tu saglasnost može opozvati u svakom trenutku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

Ukoliko ugovarač osiguranja/osiguranik smatra da je obrada podataka o ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na obrascu obaveštenja o povredi podataka o ličnosti i načinu obaveštavanja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o (“Službeni glasnik RS”, br. 40/2019 ):

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Tel: 011/ 34 08 910 Podaci ugovarača osiguranja/osiguranika se ne prenose u drugu državu.

Društvo je dužno da licu na koje se podaci odnose na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.

Kontakt podaci

Za sva pitanja koja se tiču prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ukoliko dođe do kršenja prava i/ili saznanja o radnji koja bi dovela do kršenja prava o ličnosti obaveštenje je moguće poslati usmenim i pisanim putem na sledeće :

– telefon Društva : 021/ 47 21 021

kontakt osoba u ime Društva za primenu propisa o zaštiti podataka o ličnosti – imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti

– e-poštom: zastita.podataka@el-com.rs
– poštom: Društvo za posredovanje u osiguranju “EL-COM” doo Novi Sad, Augusta Cesarca 18

U Novom Sadu, 18.09.2019.godine

Aleksandar Ždero

direktor

Read more